image banner
CHƠN THÀNH, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Ngày 4-12, UBND huyện Chơn Thành đã tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, giai đoạn 2020-2025. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện. Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì và chỉ đạo triển khai

Năm học 2019-2020 cấp phổ thông ở huyện Chơn Thành hiện có 14 trường Tiểu học, THCS và TH&THCS, với 374 lớp, có 703 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 13.613 học sinh. Theo đó kế hoạch, Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo lộ trình: từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3 và lớp 7; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4 và lớp 8; từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9. Theo đó huyện Chơn Thành cũng đưa ra các giải pháp cụ thể như: sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, địa phương trong triển khai thực hiện; tiếp tục rà soát, đánh giá sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; quy hoạch lại mạng lưới trường lớp giáo dục phổ thông phù hợp với yêu cầu đổi mới; bố trí nguồn kinh phí thực hiện; đặc biệt là tặng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chuẩn bị tâm thế cho giáo viên, phụ huynh và học sinh…

Qua đó nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ-TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
image banner